Методичне забезпечення

          

СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1 курс

Інтернет-технології

Програмування І

Організація та обробка електронної інформації

Математичний аналіз

Інформатика

Дискретна математика

Алгебра та геометрія

Офісні комп’ютерні технології

2 курс

Інтернет-технології

Архітектура обчислювальних систем

Операційні системи та системне програмування

Алгоритми і структури даних

Основи комп’ютерного дизайну

Математична логіка

Програмування ІІ

Теорія ймовірностей та математична статистика

Теорія інформації і кодування

3 курс

Методи оптимізації та дослідження операцій

Теорія алгоритмів

Теорія програмування

Системний аналіз та теорія прийняття рішень

Проектне навчання з курсу Системний аналіз та теорія прийняття рішень

Проектне навчання з курсу Методи оптимізації та дослідження операцій

Програмування та підтримка веб-застосувань

Платформи корпоративних інформаційних систем

Обробка зображень та мультимедіа

Обчислювальні методи

Елементи комбінаторної оптимізації

Бази даних та інформаційні системи

4 курс

Платформи корпоративних інформаційних систем

Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки

Елементи комбінаторної оптимізації

Науковий практикум

Обробка зображень та мультимедіа

Розподілені інформаційно-аналітичні системи

Проектування програмних систем

Стандарти в інформаційних технологіях

Інформаційні мережі

Інтелектуальні інформаційні системи

Сучасні парадигми програмування

Теорія систем та математичне моделювання

Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів

Курсовий проект з фаху

Практична підготовка

Бакалаврська робота

          

СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Основи наукових досліджень в інформатиці

Аналіз алгоритмів

Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації

Комп’ютерний аналіз статистичних даних

Нейронно-мережеві технології в інформатиці

Сучасні методи оптимізації та їх програмування

Операційні системи Unix

Проектне навчання з курсу Сучасні методи оптимізації та їх програмування

Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ

Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів

Науковий семінар

          

Навчально-методичний комплекс кожної дисципліни включає в себе:

          

  Навчально-методичні посібники і рекомендації

І курс

Дискретна математика

Інформатика

Організація та обробка електронної інформації

Математичний аналіз

Алгебра і геометрія

Практикум з інформатики

ІІ курс

Теорія ймовірностей та математична статистика

Архітектура ЕОМ

Функціональний аналіз

ІІІ курс

Методи оптимізації та дослідження операцій

Чисельні методи

Системний аналіз

Математична економіка

Теорія систем і математичне моделювання

Обчислювальний практикум

VI курс

Бакалаврська робота

Системи і методи прийняття рішень

Інтелектуальні системи

Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів

Елементи комбінаторної оптимізації

Імітаційне моделювання

V курс

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи спеціалістів та магістерської роботи

Аналіз алгоритмів

Нейронно-мережеві технології в інформатиці

Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації

Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ

Сучасні методи оптимізації та їх програмування