Спеціальність «Комп’ютерні науки»,
спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»,
напрям підготовки «Інформатика»

          

Найсучасніші світові досягнення грунтуються на ефективному використанні математичного моделювання у різноманітних галузях науки, техніки, виробництва. Розвиток економіки вимагає розробки, впровадження та постійного вдосконалення інформаційних технологій, їх математичного та комп’ютерного забезпечення. І саме фахівець з комп’ютерних наук буде здатним усвідомити і фахово поставити задачі, насамперед проблемні і актуальні, та створити програми їх вирішення засобами нформаційних  технологій в глобальних і локальних інформаційних системах. Він буде озброєний вмінням вирішувати проблеми моделювання і використання інформаційних потоків із залученням методів системного аналізу, математики, кібернетики, штучного інтелекту, оптимального керування, аналізу даних; буде вільно володіти сучасними програмними засобами обробки, збереження, і передачі баз даних, а також навичками використання і модифікації локальних комп’ютерних мереж та Internet.

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики є випусковою кафедрою для бакалаврів та магістрів зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», напряму підготовки 6.040302 «Інформатика».

Спеціальність  «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» передбачає підготовку в галузі програмування, математичного та комп'ютерного моделювання, проектування, розробки й використання новітніх комп'ютерних технологій та інформаційних систем у різних галузях. Викладання для студентів забезпечують висококваліфіковані кандидати й доктори наук, професори та доценти.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Із 2014 року відкрито набір студентів на 1-й курс за заочною та дистанційною формами навчання та на 3-й курс – для молодших спеціалістів за денною та заочною формами навчання за спеціальностями кафедри, що дозволить отримати перспективну та високооплачувану професію без відриву від основного місця роботи.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Фахівець з інформаційних технологій досконало володітиме знаннями та практичними навичками у сфері комп'ютерних та інформаційних дисциплін. Навчальний план спеціальності поєднує в собі високий рівень теоретичної та практичної комп'ютерної підготовки, що є основою передових інформаційних технологій, базою для розв'язування найскладніших завдань.

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ОСНОВНІ ЦИКЛИ

Цикл інформаційно-комп'ютерних дисциплін:

Цикл кібернетичних і математичних дисциплін:

ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТРАТУРИ

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
можуть обіймати такі посади:

ОСНОВНІ МІСЦЯ РОБОТИ

Однією з основних переваг майбутніх фахівців є універсальність підготовки за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Фахівці з цього напряму призначені для професійної роботи на підприємствах, в установах та організаціях сфери економічної, фінансової, виробничої, торговельної, оборонної, медичної, освітянської, соціальної, дослідницької діяльностей різних форм власності та типів господарювання в різних галузях промисловості, торгівлі, банківській, фінансовій і митній системах, наукових і навчальних закладах тощо. Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» можуть працювати за такими напрямами діяльності:

ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» в ПУЕТ

Навчання доступне також за заочною та дистанційною формою без відриву від робочого місця.

Найпотужніша матеріальна база:

Найкраще інформаційне забезпечення (близько 400 тис. примірників навчальної і наукової літератури, періодичних та інформаційних видань).

Найкваліфікованіші викладацькі кадри (викладачі з науковими ступенями тільки в галузі інформатики). Працює єдина на Полтавщині аспірантура з підготовки PhD (докторів філософії) з інформаційних технологій.

Найпотужніша наукова школа з напряму підготовки в регіоні (видано більше 500 наукових публікацій, у тому числі 12 наукових монографій). Унікальний для регіону результат роботи університету – Державні премії України галузі науки і техніки з інформаційних технологій (О. О. Нестуля, Ю.Г. Лисенко, О. О. Ємець).

Найпотужніша практична підготовка (протягом навчання – 7 практик, 12 курсових проектів із фахових дисциплін).

Спеціальність "Соціальна інформатика" в нашому університеті було відкрито у 2004 році. Підготовка фахівців за цією спеціальністю здійснюється лише в провідних національних університетах України міст Києва, Харкова, Львова та Хмельницького, а в Полтавському регіоні – тільки в нашому університеті. Зміст цієї спеціальності передбачає підготовку в області програмування, математичного та комп’ютерного моделювання, проектування, розробки та використання новітніх комп’ютерних технологій та інформаційних систем в різних галузях економіки. Перший випуск магістрів та спеціалістів відбувся - у 2009 році.

В 2007 році в нашому університеті спеціальність "Соціальна інформатика" на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр трансформувалася в напрям „Інформатика”. Постановою КабМіну в 2006 р. введена підготовка за напрямами. Напрям "Інформатика" є складовою частиною галузі знань 0403 „Системні науки та кібернетика”. Перший випуск бакалаврів відбувся у 2008 році

Напрям «Інформатика» акредитовано за найвищим IV рівнем у травні 2009 р. Ця акредитація є наслідком виконання умов Міністерства освіти і науки України стосовно матеріально-технічної бази та кадрового складу, що забезпечує підготовку студентів цього напряму.